Servito is dé leverancier van non-food artikelen tbv horeca, grootkeuken, bakkerij, slagerij, instellingen en scholen
Machinery - Porselein - Glaswerk - Bestek - Zaalmateriaal - Papierwaren - Producten
|| EIGEN TECHNISCHE DIENST ||

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VWF FOOD MACHINERY BVBA

1. Uitsluitende gelding

1.1           Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Offertes

2.1           Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Prijzen, ‘geleverd en geplaatst’ worden verondersteld dat alle nodige nutsvoorzieningen binnen 1,5m van het te plaatsen toestel aanwezig zijn. Watertoevoer, waterafvoer en elektriciteit kunnen indien nodig door onze diensten geplaatst worden in regie.

3. Levering

3.1           De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en bindt VWF Food Machinery niet. Een overschrijding van deze termijn geeft de koper niet het recht de overeenkomst te verbreken en doet geen recht op schadevergoeding ontstaan.

3.2           De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

3.3           Levering, transport en gebeurlijke installatie van de verkochte goederen gebeuren op risico van de koper.

3.4           Tot hun volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van VWF Food Machinery.

4. Klachten

4.1           De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Niet conforme goederen dienen te worden aangetekend op de leveringsbonnen en nog de dag zelf van de afhaling of verzending te worden teruggegeven.

4.2           Verborgen gebreken kunnen slechts tot reclamatie aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 3 dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling of in gebruik werden genomen.

4.3           Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk en aangetekend aan VWF Food Machinery worden gemeld.

4.4           Geen klacht machtigt de koper ertoe betaling uit te stellen of de modaliteiten ervan te wijzigen.

4.5           De eventuele vergoeding door VWF Food Machinery verschuldigd zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

4.6.          Alle vorderingen van de koper tegen de verkoper, uit welken hoofde ook, verjaren na 10 maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst, en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie

5. Waarborg

5.1           Tenzij anders bepaald, verleent VWF Food Machinery op grote (niet-stekkerklare) toestellen (vb. vaatwasmachines, combisteamers, fornuizen, dampkappen,…) een waarborg van 10 maanden op arbeidersloon, wisselstukken en verplaatsingen.

5.2           Tenzij anders bepaald, verleent VWF Food Machinery op kleine (stekkerklare) toestellen een waarborg van 10 maanden op wisselstukken. Bij defect moeten deze aangeboden worden in ons atelier ter herstelling.

5.3           De waarborg vervalt bij gebruik in ongunstige omstandigheden (bv. in lokalen met hoge vochtigheidsgraad, aanraking met bijtende producten, defecten veroorzaakt door kalk en hogedrukreiniging, gebruik door onbevoegde personen, bij verhuring of lening, wanneer het materiaal gemonteerd, gewijzigd of hersteld werd door iemand anders dan VWF Food Machinery. De waarborg geldt niet voor lampen, dichtingen, glasbreuk en onderdelen die aan een normale verbruiksslijtage onderhevig zijn.

5.4           VWF Food Machinery wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen aan personen en goederen ingevolge fabricage- of materiaalfouten en neemt nooit deel in vrachtkosten, montagekosten of arbeidersloon. VWF Food Machinery kan nooit gehouden zijn tot betaling van elke onrechtstreekse of gevolgschade.

5.5           Tweedehands goederen worden nooit gewaarborgd.

5.6           Wij zijn niet verantwoordelijk voor watertoevoer of afvoerbuizen na installatie van onze toestellen. Enkel lekken aan het toestel zelf en aan de toevoerdarm van kraan naar toestel en afvoerdarm tot aan bestaande afloop worden door ons hersteld.

                VWF Food Machinery kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van laattijdige melding van defecten.

6. Herstellingen

6.1           Herstellingen aan grote (niet-stekkerklare) toestellen die door hun omvang moeilijk verplaatsbaar zijn (vb. vaatwasmachines, combisteamers, fornuizen, dampkappen,…) gebeuren ter plaatse bij de klant.

6.2           Herstellingen aan kleine stekkerklare toestellen gebeuren in het atelier van VWF Food Machinery en moeten ook daar aangeboden worden voor herstelling, door de klant.

7. Betalingen

7.1           Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

7.2           Indien een korting toegekend werd voor contante betaling moet het bedrag binnen de week op onze rekening staan, zoniet blijft het volledige bedrag (zonder korting contant) verschuldigd. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere aanmanings- en inningskosten zijn in deze forfaitaire  schadevergoeding niet inbegrepen en vallen afzonderlijk ten laste van de koper.

7.3           Bij gebreke aan betaling op vervaldag is tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding van 10% van het totale factuurbedrag door de klant verschuldigd. Tevens begint een verwijlintrest te lopen tegen 12%/jaar.

8. Bestellingen

8.1           Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder in-morastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 20% van de verkoopprijs van de goederen, of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.

9 Toepasselijk recht/geschillen

9.1           In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders, incidentele eis, oproeping in vrijwaring of uitgifte van wissels.

9.2           Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag en andere internationale bepalingen.